Kurzy inštruktorov


Yoga Vidya je zameraná na školenie kvalifikovaných inštruktorov yogy. Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR po vykonaní záverečnej skúšky a splnení všetkých podmienok obdrží Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je dokladom o jeho kvalifikácii v zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre.

Yoga Vidya ponúka vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa

Profil absolventa: Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  1. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti yogy, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu všetkých vekových kategórii.

Kurz inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa je určený pre budúcich inštruktorov yogy ako aj pre tých, ktorí si chcú zdokonaliť svoje poznatky a praktické skúsenosti z oblasti yogy. Program je akreditovaný MŠVVaŠ SR a po jeho úspešnom absolvovaní získa absolvent certifikát, na základe ktorého môže požiadať o zápis do registra fyzických osôb v športe. Úspešným absolvovaním tohto kurzu získa absolvent súčasne možnosť ďalšieho vzdelávania. Po roku aktívnej praxe a vykonávaní činnosti inštruktora môže absolvovať kurz inštruktora 2. kvalifikačného stupňa a potom 3. najvyššieho stupňa. Obsah týchto kurzov na seba nadväzuje a v konečnom dôsledku dáva absolventovi ucelené základy vzdelania v tejto oblasti.

Vzdelávací program umožňuje absolventom nadobudnúť a rozšíriť svoje poznatky, skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti yogy, ako aj odborné znalosti zo všeobecných predmetov: anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie, pedagogiky, didaktiky športu a ďalších. Poskytuje predovšetkým základné poznatky z histórie a filozofie tradičnej yogy, ako aj prehľad základných druhov súčasných moderných štýlov yogy. Zámerom tohto programu je naučiť budúcich inštruktorov správne prevedenie základných ásan (pozícií), základy pránáyámy (dýchacie techniky) a základnú zostavu cvikov tvoriacu Súryanamaskár (Pozdrav slnku) a Rišikéšsku zostavu. Súčasne sa venuje rozvoju schopnosti inštruktora spájať jednotlivé ásany do ucelenej lekcie yogy tak, aby cvičencom priniesla nielen fyzický, ale aj psychický účinok.

Podmienky účasti:

  • skúsenosti s praktizovaním yogy
  • vek minimálne 18 rokov

Absolvent tohto vzdelávacieho programu nemusí mať športové vzdelanie.

Kurz prebieha intenzívnou formou 6-dňového pobytového sústredenia – výučba teória a prax, po ktorej nasleduje individuálne štúdium a príprava na skúšku. Termín skúšky určí vzdelávacie zariadenie.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá má písomnú časť (všeobecné predmety, yoga) a praktickú časť (yoga).

Cena kurzu: 520€

V cene je zahrnutá výučba, riadny termín skúšky, študijné materiály, vydanie certifikátu, občerstvenie a pitný režim.

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-1

 

Inštruktor yogy 2. kvalifikačného stupňa

Profil absolventa: Inštruktor yogy 2. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v oblasti yogy, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu vo všetkých vekových kategóriách.

Kurz inštruktor yogy 2. kvalifikačného stupňa je určený pre inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa s minimálne ročnou praxou, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať a posúvať svoje teoretické aj praktické zručnosti a schopnosti odovzdávať tieto ďalej. 

V rámci tohto programu ponúkame inštruktorom yogy možnosť prehĺbiť si vedomosti z filozofie tradičnej jogy, jemnohmotnej anatómie, vývojovej kineziológie, osvojiť a prehĺbiť si princípy zdravého pohybu a schopnosť viesť cvičencov k takémuto pohybu. Kurz sa venuje základom a teoretickým východiskám yogovej terapie, prípravným cvičeniam k cvičeniu ásan a súčasne ponúka prehĺbenie vlastnej yogovej praxe inštruktora (náročnejšie verzie vybraných ásan a zložitejšie techniky pránájámy). Súčasťou programu sú techniky vyučovania yogy a základné princípy poskytovania dopomoci cvičencom. Zámerom tohto programu je podporiť kreatívne schopnosti inštruktorov tak, aby boli schopní vytvárať vlastné zostavy cvičení v súlade s fyzickými možnosťami, schopnosťami a momentálnym stavom klienta (zásady tvorby vlastnej vinyasy). Kurz Inštruktor 2. kvalifikačného stupňa poskytuje súčasne prehĺbenie poznatkov absolventov aj zo všeobecných predmetov.

Podmienky účasti:

  • absolvovaný 1. kvalifikačný stupeň inštruktora yogy
  • minimálne 1 rok praxe od získania 1. kvalifikačného stupňa

Kurz prebieha intenzívnou formou počas predĺžených víkendov – výučba teória a prax, po ktorej nasleduje individuálne štúdium a príprava na skúšku. Termín skúšky určí vzdelávacie zariadenie.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby záverečnej práce a praktickej časti (yoga).

Cena kurzu: 590€

V cene je zahrnutá výučba, riadny termín skúšky, študijné materiály, vydanie certifikátu, občerstvenie a pitný režim.

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-2